Open/Close Menu Polski księgowy w uk. Rozliczenia selfemployed, zwroty podatku, limited company, prowadzenie księgowości, zasiłki.y
Uniknij podwójnego opodatkowania zarobków

Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

Zanim jednak zagłębimy się w cyferki i skutki tej zmiany w przepisach sprawdźmy czy to Ciebie dotyczy. Czy musisz rozliczać się z dochodów osiągniętych w Wielkiej Brytanii również w Polsce.

Ustalenie miejsca opodatkowania

Jest to pierwszy krok, jaki należy wykonać. Ustalenie miejsca opodatkowania pozwoli bowiem na ustalenie czy dana osoba podlega ograniczonemu, czy też nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W tej kwestii należy sięgnąć do zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof).

Zgodnie z art. 3 updof osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się natomiast osobę fizyczną, która:

– posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
– przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przy spełnieniu choćby jednego z powyższych warunków, dana osoba podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Drugi z warunków jest łatwy do określenia. Problem pojawia się natomiast przy pierwszym z nich – jak bowiem określić ośrodek interesów życiowych? Według organów podatkowych sam wyjazd w celach zarobkowych, nawet długotrwały, nie przesądza o przeniesieniu ośrodka interesów życiowych poza granice kraju.

Urzędy skarbowe są zdania, że pod uwagę w tym wypadku należy wziąć posiadanie w danym kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Za interesy osobiste uznaje się powiązania rodzinne czy towarzyskie (w którym kraju przebywa najbliższa rodzina: małżonek i dzieci). Przez interesy gospodarcze rozumie się natomiast miejsce prowadzenia działalności czy posiadania majątku.

Jeżeli osoba fizyczna nie spełnia żadnego z wyżej opisanych warunków (posiadania ośrodka interesów życiowych oraz przebywania dłużej niż 183 dni poza granicami kraju), uznaje się, że nie ma ona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania. Wtedy też podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Reasumując:
– jeśli przebywasz na terenie UK powyżej 183 dni w roku,
– gdy Twoim centrum/ośrodkiem życia jest UK,
– lub tutaj pracujesz i jest to Twoje główne źródło dochodu,
to nie musisz rozliczać się z podatku w Polsce i nie podlegasz podwójnemu opodatkowaniu.
Dodatkowym elementem, który pozwoli zamknąć rezydencję podatkową w Polsce jest formularz ZAP-3. Jest to zgłoszenie aktualizacyjne danych podatnika. Można je złożyć w Urzędzie Skarbowym w Polsce podając jako adres zamieszkania i kontaktu adres w UK.

A teraz wróćmy do ulgi abolicyjnej.

Kto straci na zmianach w uldze abolicyjnej?

Zmiany dotyczą między innymi art. 27g ustawy o PIT, zgodnie z którym, ulga abolicyjna będzie dostępna dla wszystkich podatników, jednakże kwota odliczenia od podatku dochodowego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1 360 zł. W praktyce oznacza to, że każdy kto uzyska dochód przewyższający 8 000 zł będzie musiał zapłacić podatek w Polsce w wysokości 17%, a po przekroczeniu 85 528 zł aż 32%.

Wprowadzenie limitu ulgi abolicyjnej dotyczy podatników, których zagraniczne dochody są osiągane ze źródeł takich jak: stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy, działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

 

Kogo nie dotkną zmiany w uldze abolicyjnej?

Niekorzystne zmiany nie obejmą marynarzy, w przypadku których ustawodawca zdecydował o zachowaniu ulgi abolicyjnej na dotychczasowych zasadach, a tym samym możliwości efektywnego zwolnienia z opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce, pod warunkiem, że podatek od tych dochodów został zapłacony za granicą.

 

Jakie są metody opodatkowania dochodów z pracy za granicą?

Do dochodów zagranicznych stosuje się regulacje zawarte w tzw. umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujących wyłączenie z progresją i proporcjonalne odliczenie.

W przypadku państw z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujących metodę wyłączenia z progresją (np. Albania, Chiny, Chorwacja, Czechy, Cypr, Estonia, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Włochy), podatnik co do zasady nie zapłaci podatku w Polsce od dochodu zagranicznego, lecz musi wykazać go w deklaracji PIT, co może wpłynąć na efektywną stawkę podatku. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla podatników.

W przypadku natomiast, gdy zgodnie z umową obowiązuje tzw. metoda odliczenia, można od polskiego podatku odliczyć podatek zapłacony za granicą. Tej metody unikania podwójnego opodatkowania dotyczą niekorzystne zmiany w możliwości skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, czyli dodatkowego odliczenia dla podatników.

Zastosowanie umowy proporcjonalnego odliczenia dotyczy państw takich jak np.: Arabia Saudyjska, Armenia, Australia, Austria (od 1 stycznia 2019 r.), Belgia (od 01.01.2021 r.), Chile, Dania (od 01.01.2021), Egipt, Finlandia (od 01.01.2020), Gruzja, Holandia, Indie, Iran, Irlandia (od 01.01.2020), Izrael (od 01.01.2020), Japonia (od 01.01.2020), Kanada (od 01.01.2021), Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Litwa  (od 01.01.2020), Macedonia, Malezja, Mołdawia, Norwegia (od 01.01.2021), Nowa Zelandia (od 01.01.2020), Portugalia (od 01.01.2020), Rosja, Słowacja (od 01.01.2020), Słowenia (od 01.01.2019), Singapur, Syria, Tajwan, Tadżykistan, USA, Uzbekistan, Wielka Brytania (od 01.01.2020), Zjednoczone Emiraty Arabskie, Grecja (od 1.01.2022)

Co to oznacza dla podatników?

Zmiany w uldze abolicyjnej różnicują opodatkowanie dochodów w zależności od miejsca uzyskania dochodu. Pracujący np. w Niemczech, Francji, Czechach, Hiszpanii polscy rezydenci podatkowi będą mogli korzystać z metody wyłączenia z progresją. Pracujący z kolei w Wielkiej Brytanii, Holandii, Słowacji, Belgii, Irlandii będą opodatkowywać dochody uzyskane z tych krajów w Polsce i dopłacać podatek według skali, (po przekroczeniu kwoty, do której nie uprawnia już ulga abolicyjna.

Jeśli nadal masz wątpliwości w kwestii podwójnego opodatkowania skontaktuj się z nami.
Jeśli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku skontaktuj się z nami, pomożemy.
Jeśli interesuje Cię optymalizacja podatkowa, zwrot podatku, obniżenie obciążeń podatkowych napisz do nas, mamy wiele praktycznych rozwiązań.

CategoryInformacje
Napisz komentarz:

*

Twój email nie będzie widoczny publicznie.